Namenjen za struje pražnjenja od 3,5 C5A do 7 C5A

PRIMENA:

 • železnica: startovanje lokomotiva i dizel-električnih agregata u stanicama
 • rudnici: rudarske lokomotive
 • fabrike i ustanove: startovanje dizel-električnih agregata
 • ostale potrebe

OSOBINE I PREDNOSTI:

 • primenjuju se kao mobilne i stacionarne baterije, montirani u prenosne sanduke ili na stalažama visoka otpornost na mehanička opterećenja
 • visoka otpornost na električno prepunjavanje i duboko pražnjenje
 • minimalno samopražnjenje
 • veliki broj ciklusa punjenja i pražnjenja
 • rad u temperaturnom području od -40 do +50°C
 • postoji mogućnost reciklaže akumulatora
 • brza i jednostavna montaža, lako održavanje i rukovanje
 • mali unutrašnji otpor
 • električne karakteristike akumulatora su potpuno u skladu sa standardom Međunarodne elektrotehničke komisije IEC 60623

OPŠTI PODACI

Krušikovi otvoreni prizmatični Ni-Cd akumulatori spadaju u grupu akumulatora sa alkalnim elektrolitom. Oznaka prizmatični govori nam o obliku akumulatora. Prema konstrukciji elektrode, akumulator spada u grupu akumulatora sa lamelnim elektrodama, dok se kućište akumulatora izrađuje od čelika ili propilena. Prema pogodnosti režima pražnjenja akumulatori tipa KPH spadaju u grupu akumulatora za pražnjenje strujama 3,5 – 7 C5A.

TERMINI I DEFINICIJE

Nazivni napon akumulatora (radni napon) iznosi 1,2 V. Da bi se postigle potrebne veće vrednosti napona od 1,2 V, vrši se redno vezivanje akumulatora u bateriju.
Nazivni kapacitet akumulatora je petočasovni kapacitet (C5) na temperaturi 20 ± 5°C, izražen količinom elektriciteta u amper časovima (Ah) i označen C5, Ah. Nazivna struja punjenja i pražnjenja je: I=0,2 C5A. Vreme punjenja nazivnom strujom je 7,5-8 časova što obezbeđuje potpunu napunjenost akumulatora. Faktor punjenja je: F=150-160% C5Ah. Vreme pražnjenja nazivnom strujom I=0,2 C5A do napona 1,0 V/ćeliji je najmanje 5 časova. Elektrolit u akumulatoru je rastvor KOH (kalijum-hidroksida) u destilisanoj vodi, gustine 1,2 ± 0,01g/cm3.

Tipične krive pražnjenja KPH ćelije na 20°C

PREUZMI DETALJE