Namenjen za struje pražnjenja do 0,5 C5

PRIMENA:

 • železnica: osvetljavanje vagona, komandnih i signalnih uređaja, napajanje uređaja kod automatskih pružnih prelaza i blokova

 • elektroprivreda: napajanje zaštitnih i upravljačkih uređaja kod trafo-stanica i slično; napajanje kalemova za off i on rasklopne aparate; radio uređaji; uređaji lokalne automatike i nadzora

 • poslovni i stambeni objekti: nužna svetla, APA uređaji

 • gradski saobraćaj: tramvaji, trolejbusi

 • ostale potrebe

OSOBINE I PREDNOSTI:

 • primenjuju se kao mobilne i stacionarne baterije, montirani u prenosne sanduke ili na stalažama

 • visoka otpornost na mehanička opterećenja

 • visoka otpornost na električno prepunjavanje i duboko pražnjenje

 • minimalno samopražnjenje

 • veliki broj ciklusa punjenja i pražnjenjaC

 • rad u temperaturnom području od -40 do +50°C

 • postoji mogućnost reciklaže akumulatora

 • brza i jednostavna montaža, lako održavanje i rukovanje

 • mali unutrašnji otpor

 • električne karakteristike akumulatora su potpuno u skladu sa standardom Međunarodne elektrotehničke komisije IEC 60623

OPŠTI PODACI

Krušikovi otvoreni prizmatični Ni-Cd akumulatori spadaju u grupu akumulatora sa alkalnim elektrolitom. Oznaka prizmatični govori nam o obliku akumulatora. Prema konstrukciji elektrode, akumulator spada u grupu akumulatora sa lamelnim elektrodama, dok se kućište akumulatora izrađuje od čelika ili propilena. Prema pogodnosti režima pražnjenja akumulatori tipa KPL su svrstani u grupu akumulatora za pražnjenje strujama do 0,5 C5 (A).

Nazivni napon akumulatora (radni napon) iznosi 1,2 V.
Da bi se postigle potrebne veće vrednosti napona od 1,2 V, vrši se redno vezivanje akumulatora u bateriju.
Nazivni kapacitet akumulatora je petočasovni kapacitet (C5) na temperaturi 20 ± 5°C,izražen količinom elektriciteta u amper časovima (Ah) i označen C5, Ah.

Nazivna struja punjenja i pražnjenja je: I=0,2 C5A. Vreme punjenja nazivnom strujom je 7,5-8 časova što obezbeđuje potpunu napunjenost akumulatora. Faktor punjenja je: F=150-160% C5Ah.
Vreme pražnjenja nazivnom strujom I=0,2 C5A do napona 1,0 V/ćeliji je najmanje 5 časova. Elektrolit u akumulatoru je rastvor KOH (kalijum-hidroksida) u destilisanoj vodi, gustine 1,2 ± 0,01g/cm3. 0,01g/cm3.

Tipične krive pražnjenja KPL ćelije na 20°C

Preuzmi detalje