Namenjen za srednje struje pražnjenja od 0.5 do 2 C5

PRIMENA:

 • železnica: vučna vozila, VIP vagoni i sl.

 • rudnici: rudarske lokomotive

 • fabrike i ustanove: elektro-karete, određeni tipovi elektro-viljuškara

 • gradski saobraćaj: tramvaji i trolejbusi

 • ostale potrebe

OSOBINE I PREDNOSTI:

 • primenjuju se kao mobilne i stacionarne baterije, montirani u prenosne sanduke ili na stalažama

 • visoka otpornost na mehanička opterećenja

 • visoka otpornost na električno prepunjavanje i duboko pražnjenje

 • minimalno samopražnjenje

 • veliki broj ciklusa punjenja i pražnjenja

 • rad u temperaturnom području od -40 do +50°C

 • mogućnost reciklaže akumulatora

 • brza i jednostavna montaža, lako održavanje i rukovanje

 • mali unutrašnji otpor

 • električne karakteristike akumulatora su potpuno u skladu sa standardom Međunarodne elektrotehničke komisije IEC 60623

TERMINI I DEFINICIJE:

 • Nazivni napon akumulatora (radni napon) iznosi 1,2 V.

 • Da bi se postigle potrebne veće vrednosti napona od 1,2 V, vrši se redno vezivanje akumulatora u bateriju

 • Nazivni kapacitet akumulatora je petočasovni kapacitet (C5) na temperaturi 20 ± 5°C, izražen količinom elektriciteta u amper časovima (Ah) i označen C5, Ah

 • Nazivna struja punjenja i pražnjenja je: I=0,2 C5A

 • Vreme punjenja nazivnom strujom je 7,5-8 časova što obezbeđuje potpunu napunjenost akumulatora

 • Faktor punjenja je: F=150-160% C5Ah

 • Vreme pražnjenja nazivnom strujom I=0,2 C5A do napona 1,0 V/ćeliji je najmanje 5 časova

 • Elektrolit u akumulatoru je rastvor KOH (kalijum-hidroksida) u destilisanoj vodi, gustine 1,2 ± 0,01g/cm3

Tipične krive pražnjenja KPM ćelije na 20°C

Preuzmi detalje