Popunite upitnik i kliknite na pošalji

Ime i prezime:

Naziv firme:

Adresa firme:

Telefon:

Fax:

Email:

Komentari:

1. Primena baterije: (vuča, startovanje, zaštita postrojenja, osvetljenje i dr.)

2. Informacije o tipu režima rada:
 baterija radi samostalno prema potrošaču baterija se nalazi u paralelnom modu prema potrošaču

3. Struja pražnjenja u eksploataciji [A]:
a) Maksimalna struja:

b) Minimalna struja:

c) Nominalna struja:

4. Vreme pražnjenja [h]:

5. Zahtevani kapacitet baterije [Ah]:

6. Naponi u pražnjenju [V]: